Pravila in pogoji sodelovanja na Agrobiznisovem hi-tech natečaju

Z natečajem AGROBIZNIS HI-TECH iščemo ponudnike in uporabnike visokotehnoloških rešitev za učinkovito in do okolja prijazno pridelavo in predelavo hrane pri manjši porabi naravnih virov, energentov (električna in toplotna) in osnovnih resursov kot so: gnojila, FFS, voda in pogonska goriva kmetijske mehanizacije.

Iščemo:

- raziskovalne ustanove, podjetja in druge, ki razvijajo in ponujajo nove/napredne tehnologije za kmetijstvo in živilskopredelovalno industrijo;

- kmetije, zadruge, kmetijska in živilskopredelovalna podjetja ter druge ponudnike hrane, ki so z novimi, naprednimi in okolijsko sprejemljivimi rešitvami že optimizirali pridelavo, predelavo, pakiranje ali transport hrane (končnih produktov).

Organizator

Organizator Agrobiznisovega hi-tech natečaja je družba Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

S sodelovanjem na natečaju prijavitelj potrjuje, da sprejema ta pravila in splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Namen

Namen natečaja je iskanje dobrih praks pri (1) razvoju in prenosu ter (2) uporabi novih tehnologij v celotni prehranski verigi od njive do mize. Zanimajo nas napredne, inovativne in predvsem uporabne rešitve v vseh fazah kmetijstva in pri proizvodnji, logistiki in trženju hrane. 

Kdo lahko sodeluje

V izboru lahko sodelujejo:

 • raziskovalne in svetovalne ustanove, samostojni podjetniki in podjetja;
 • posamezniki s statusom kmeta ali samostojnega delavca;
 • konzorciji, ki v okviru projektov ali razvijajo nove tehnološke rešitve za kmetijstvo in živilskopredelovalno industrijo prehransko verigo ali takšne tehnologije vpeljujejo v prakso.

Potek Agrobiznisovega hi-tech natečaja 2019

Kandidate za najboljšega ponudnika in uporabnika novih tehnologij v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji bomo poiskali z natečajem. Objavili ga bomo na portalu Agrobiznis in Finance.si ter v tiskani izdaji časopisa Finance. Prijave zbiramo od 25. junija do 15. oktobra 2019.

Pisne prijave sprejemamo na elektronski naslov agrobiznis@finance.si. Prijavijo se lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje. S prijavo na natečaj se prijavitelji strinjajo, da obdelujemo njihove osebne podatke za potrebe natečaja in jih obveščamo o izboru zmagovalca ter drugih vsebinah s področja Agrobiznisa v času natečaja in po koncu natečaja.

Prijava mora vsebovati:

 • kontaktne podatke ponudnika: podjetje/ustanova/posameznik, naslov podjetja/ustaanove/posameznika, ime in priimek odgovorne/kontaktne oseba ter e.mail, telefonska številka 
 • kontaktne podatke uporabnika: podjetje/ustanova/posameznik, naslov podjetja/ustaanove/posameznika, ime in priimek odgovorne/kontaktne oseba ter e.mail, telefonska številka 
 • kratek opis nove tehnologije/procesa/rešitve in koristi, ki jih le ta prinaša.

Najobetavnejše prijave po mnenju organizatorja bomo predstavili na portalu Agrobiznis.si in v petkovi izdaji časopisa Finance na tematskih straneh Agrobiznis. Najboljši (finalisti) iz vsake kategorije po mnenju strokovne komisije bodo dobili možnost, da se predstavijo na 4. Investicijsko-tehnološkem forumu: Nove tehnologije v kmetijstvu, ki bo potekal decembra 2019, kjer bomo tudi razglasili zmagovalca v vsaki kategoriji.

Kategorije natečaja

Na natečaju bomo poiskali zmagovalca v teh kategorijah: 

A. NAJBOLJŠI PONUDNIK NOVIH TEHNOLOGIJ V KMETIJSTVU IN ŽIVILSKO-PREDELOVALNI INDUSTRIJI, po izboru strokovne komisije

B. NAJBOLJŠI UPORABNIK NOVIH TEHNOLOGIJ V KMETIJSTVU IN ŽIVILSKO-PREDELOVALNI INDUSTRIJI, po izboru strokovne komisije

Strokovna komisija se lahko odloči, da izjemoma podeli tudi posebno priznanje izstopajočim projektom ali idejam.

Obveščanje

Finaliste bomo razglasili novembra 2019 na portalu Agrobiznis.si in v časopisu Finance. Zmagovalca bomo razglasili na 4. Investicijsko-tehnološkem forumu: Nove tehnologije v kmetijstvu, ki bo potekal decembra 2019. O njih bomo poročali tudi na portalu Agrobiznis.si in v časopisu Finance.

Časnik Finance bo podatke o prijaviteljih z namenom omogočanja primerljivosti praks na posameznih natečajih hranil tri leta po koncu natečaja. Po poteku tega obdobja se podatki izbrišejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Pravica organizatorja

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da prijavitelju sodelovanje na natečaju zavrne ali ga z natečaja izključi.

Prijavitelj izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • prijavitelj ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je prijavitelj kršil pravila in pogoje sodelovanja na natečaju;
 • prijavitelj ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • je prijava kakorkoli neustrezna.

Ko prijavitelj izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali jo bo podelil komu drugemu ali ne.

Organizator ne odgovarja za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
 • vsakršne nezaželene posledice, ki bi jih prijavitelj čutil zaradi sodelovanja na natečaju.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradnega natečaja Časnik Finance, d. o. o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost prijaviteljev posameznega natečaja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med nagradnim natečajem, ravnal skrbno, jih varoval ter obdeloval v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Do osebnih podatkov, navedenih v prijavnih gradivih, ima dostop samo Časnik Finance, d. o. o., ki jih ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabil v druge namene, kot je zapisano v teh pogojih, razen če s predpisi ni določeno drugače.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak prijavitelj možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Več v politiki zasebnosti.

Podatki za namen izvedbe natečaja se izbrišejo po prenehanju potrebe po vodenju podatkov (to je tri leta po koncu natečaja). Podatki za namen obveščanja se izbrišejo na podlagi zahtevka prijavitelja.

Končne določbe

Prijavitelj sodeluje na natečaju na lastno odgovornost.

V primeru posebnih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se natečaj lahko odpove. O tem mora prek primernih medijev obvestiti prijavitelje. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani prijaviteljev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega natečaja.

O vseh spremembah nagradnega natečaja bo organizator prijavitelje sproti obveščal z objavami na portalu Agrobiznis in v časopisu Finance.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov v zvezi z nagradnim natečajem pošljite na elektronski naslov: zasebnost@finance.si.

Vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem pošljite na elektronski naslov agrobiznis@finance.si.

Ljubljana, 10. 6. 2019